تیم های فنی ثمین رایانه با تکیه بر کادر مجرب و متخصص خود توانسته پاسخگوی نیاز سازمان ها و ارگان ها ،شبکه های بانکی و … مختلف در زمینه ی پشتیبانی و تامین نیازهای مربوطه باشد.