شرکت ثمین رایانه در زمینه بانک اطلاعاتی SQL Server خدمات زیر را به متقاضیان سرویس ها ارائه می دهد و این راهکار یکی از زمینه های فعالیت این مجموعه در حوزه فناوری و IT  و زیرساخت شبکه می باشد:

– آموزش های تخصصی در حوزه بانک های اطلاعاتی SQL Server به تیم های نرم افزاری سازمان ها و شرکت ها
– تربیت نیروهای متخصص DBA جهت نگهداری صحیح بانک های اطلاعاتی

– نگهداری و خدمات تخصصی در حوزه بانک های اطلاعاتی SQL Server
– راه اندازی راهکارهای تخصصی بروز نگهداری بانک های اطلاعاتی.
– پیاده سازی راهکارهایی جهت به حداقل رساندن زمان در دسترس نبودن سیستم ها در زمان بروز حادثه
– پیاده سازی امنیت بانک های اطلاعاتی
– مشاوره و پیاده سازی راهکارهایی جهت برطرف شدن کندی سیستم های نرم افزاری سازمان
– طراحی و ارائه راهکارهای سیستم های اطلاعاتی سازمانی جهت پیاده سازی یکپارچه سازی در سازمان ها
– مشاوره تخصصی به سازمانها جهت شناسایی پیمانکار و نظارت براجرای مناقصات